Gedragscode

Onur Ozyigit

Commissie handhaving gedragscode “voetballen bij S.V. Hoofddorp”
De commissie handhaving gedragscode is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van de gedragsregels.

Wat is ongewenst gedrag?
Ongewenst gedrag is iedere vorm van gedrag die ingaat tegen de algemeen geaccepteerde fatsoensnorm voor een sportieve, prettige en veilige sfeer in clubverband.

De gedragsnorm bij S.V. Hoofddorp is fatsoenlijk, plezierig en sportief omgaan met elkaar, de tegenstanders, de scheidsrechters en de bezoekers.

Het is strafbaar binnen S.V. Hoofddorp om in strijd te handelen met wet, dan wel met de statuten, reglementen, gedragscode en/of besluiten van de vereniging waardoor de belangen van de vereniging kunnen worden geschaad. Ook is het strafbaar om in strijd met de wedstrijdbepalingen, statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB te handelen.

Melden ongewenst gedrag
Iedereen kan melding doen over ongewenst gedrag op of binnen onze vereniging.
In eerste instantie gaat de commissie er van uit dat trainers, begeleiders, aanvoerders jeugdcoördinatoren of wedstrijdsecretarissen verantwoordelijk zijn voor het nemen van eventuele maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis. Als zij dit redelijkerwijs zelf niet kunnen oplossen of indien “de overtredingen” van meer structurele aard zijn, kan de commissie het incident uit handen nemen en vervolgacties opstarten.

Ongewenst gedrag kan bij de commissie gemeld worden via het e-mailadres: gedragscode@svhoofddorp.nl

Om de melding in behandeling te kunnen nemen moeten in ieder geval de navolgende gegevens worden vermeld:

  • eigen naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • datum gebeurtenis
  • betrokken personen/spelers/elftal/leden/vereniging etc.
  • korte omschrijving van het voorval

Wat gebeurt er met een melding?
Na een melding beoordeelt de commissie wat er vervolgens moet gebeuren. Veelal volgt er op korte termijn een gesprek met betrokken personen. Jeugdleden jonger dan 14 jaar kunnen zich laten bijstaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. Betrokkenen worden altijd geïnformeerd over de afhandeling.

Afhankelijk van de melding kan een mogelijke actie:

  • worden teruggelegd bij eerder genoemde trainers, begeleiders, aanvoerders, wedstrijdsecretarissen of jeugdcoördinatoren
  • worden afgehandeld door de commissie zelf
  • leiden tot een schriftelijk advies aan het bestuur over eventueel op te leggen c.q. uit te voeren maatregelen. Het bestuur bespreekt het advies en stelt betrokkene(n) schriftelijk op de hoogte van haar besluit.