Contributie

Onur Ozyigit

Met ingang van het seizoen 2023-2024 zijn de volgende contributiebedragen van toepassing. Deze contributies zijn vastgesteld in de Algemene  Ledenvergadering.

GEBOORTEJAAR – TEAM CONTRIBUTIE
Geboortejaar 2004 (m) 2003 (v) of eerder (Senioren) € 286,00
Geboortejaar (m) 2006 – 2005 (JO18-19)
Geboortejaar (v) 2006 – 2005 – 2004 (MO18-19-20)
€ 232,00
Geboortejaar 2008 – 2007 (JO en MO 16-17) € 219,00
Geboortejaar 2010 – 2009 (JO en MO 14-15) € 210,00
Geboortejaar 2012 – 2011 (JO en MO 12-13) € 205,00
Geboortejaar 2014 – 2013 (JO en MO 10-11) € 195,00
Geboortejaar 2016 en 2015 (JO en MO 8-9) € 187,00
Geboortejaar 2017 of later (Benjamini’s) € 137,00
Toeslag jeugdselectieteams JO13/MO13  t/m JO19/MO20 € 80,00
Toeslag jeugdselectieteams JO9 t/m JO12 € 50,00
Niet-spelende leden € 52,50
Beperkt-spelende leden (deze optie is enkel voor Senioren) € 143,00
Bestuurs- en commissieleden € 50,00
Leden van verdienste € 40,00
Ereleden

Wij stellen het zeer op prijs als wij geen uitvoering hoeven te geven aan ons verenigingsbeleid: Niet betalen = Niet trainen en Niet spelen! Wij rekenen op ieders medewerking, zodat wij ook dit jaar weer kunnen constateren dat de moraal van contributiebetaling bij S.V. Hoofddorp uitstekend is.
Een heel prettig seizoen toegewenst !

1.     De incasso van contributie is uitbesteed aan Club Collect. Club Collect is een portaal waarvan de ledenadministratie de contributiefacturen van S.V. Hoofddorp verzend aan haar leden. Verzenden van contributie facturen gaat per email en per sms.  Zorg daarom dat uw emailadres en telefoonnummer bekend zijn bij de ledenadministratie. Leden kunnen zelf kiezen of zij inloggen op hun persoonlijke pagina via de mobiele app of via PC. Leden kunnen eventueel ontbrekende gegevens aanvullen of wijzigen. Via de inlogpagina van ClubCollect kunnen leden hun contributiefactuur inzien en downloaden voor de eigen administratie etc. Uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats telefoonnummers en e-mail adressen worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de contributie. LET OP: de gegevens die u via Club Collect aanvult worden NIET automatisch aangepast in de ledenadministratie van S.V. Hoofddorp. Wij verzoeken u vriendelijk eventuele veranderingen in uw gegevens via een mail door te geven aan Ledenadministratie@svhoofddorp.nl .

2.     Betaling van uw contributie: U heeft twee keuzes:

a.     Betaling ineens (via iDeal of automatische incasso)

b.     Betaling in vier maandelijkse termijnen (via automatische incasso)

3.     Bijkomende kosten:

a.     Indien u kiest voor betaling ineens zijn er geen bijkomende kosten. Kiest u voor betaling via automatische incasso, dan wordt het contributiebedrag afgeschreven van uw bankrekening binnen 30 dagen na de factuurdatum. U ontvangt een aantal herinneringen van ClubCollect dat er een incasso opdracht aankomt. Het enige dat u hoeft te doen is zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat zodat de incasso opdracht niet geweigerd zal worden door uw bank.

b.     Geweigerde en/of gestorneerde incasso’s leiden tot extra kosten, ClubCollect brengt hiervoor € 3,50 per geweigerde opdracht aan u in rekening.

c.     Let op: U geeft geen machtiging aan ClubCollect, ClubCollect gaat ervan uit dat u aan S.V. Hoofdorp een machtiging heeft verstrekt om uw contributie van uw bankrekening af te mogen schrijven. Indien u een andere bankrekening invult dan de bankrekening, die al aanwezig was in ClubCollect, neemt u dan svp contact op met Ledenadministratie@SVHoofddorp.nl Het bankrekening nummer in de ledenadministratie waarop een machtiging is afgegeven moet dan namelijk ook worden gewijzigd.

d.     Kiest u voor betaling via iDeal, hoeft u pas te betalen op de in ClubCollect aangegeven vervaldatum. U mag natuurlijk ook eerder betalen, maar u kunt deze actie ook uitstellen tot de vervaldatum van uw contributiefactuur.

e.     Kiest u voor betaling in 4 opeenvolgende maandelijkse termijnen dan zijn de bijkomende kosten € 1,- per termijn, dus in totaal € 4,- Deze kosten betaalt u samen met de verschuldigde contributie.

4.     Datum Contributie incasso: De contributiefacturen worden  begin augustus via ClubCollect verzonden en hebben een betalingstermijn van 30 dagen. Omdat niet alle contributiefacturen op dezelfde datum in het systeem terecht komen kan het zijn dat de contributie vervaldagen per categorie niet helemaal gelijklopen. Het streven is om eind augustus de balans op te maken. Tegen die tijd hebben alle leden via ClubCollect een keuze kunnen maken hoe zij hun contributie wensen te betalen. De contributie van de leden die eind augustus nog geen keuze hebben gemaakt wordt via automatische incasso alsnog geïncasseerd via ClubCollect.

5.     Vermindering van contributie:

Er zijn een aantal mogelijkheden om voor vermindering van contributie in aanmerking te komen:

a.     Als uw kind graag wil sporten maar uw budget niet toereikend is,  en u woont in de gemeente Haarlemmermeer, dan kunt u zelf of een professional die betrokken is bij de ontwikkeling van uw kind,  een aanvraag doen voor het Kindpakket  bij Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Deze aanvraag kan ook lopen via de leerkracht, (huis)arts, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker e.d.
Heb je hulp nodig met het aanvragen van het Kindpakket of je aanvraag bij Leergeld? Vraag dan hulp aan familie of vrienden of ga naar een pluspunt van Meerwaarde : https://www.meerwaarde.nl/pluspunten.

Als uw aanvraag is goedgekeurd door Stichting Leergeld, ontvangt de vereniging een factuur en wordt het toegekende bedrag in mindering gebracht op de factuur die u heeft ontvangen.

b.     Volwassenen waarvan het gezinsinkomen maximaal 120 % is van het wettelijk minimumloon kunnen een budget aanvragen bij de Stichting Meerwaarde. U kunt zich richten tot het Voordeurteam. Maximale bijdrage is € 125,00 voor contributie. Telefoonnummer 023-569 88 68 of voordeur@meerwaarde.nl.

c.     Tevens wijzen wij u op de mogelijkheden die uw ziektekostenverzekering wellicht biedt om een gedeelte van de contributie vergoed te kunnen krijgen. Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,00 per kind. Hier wordt door (ouders van) leden inmiddels veelvuldig gebruik van gemaakt. U kunt hiervoor de contributiefactuur downloaden via ClubCollect en deze indienen bij uw zorgverzekeraar.

d.     Het bestuur kan op verzoek van het lid een spreiding van de contributiebetaling  toestaan. Afspraken over een mogelijke betalingsregeling kan tot uiterlijk 15 september. Dit kan uitsluitend via de email van het bestuur, via bestuur@svhoofddorp.nl  Daarna worden er, behoudens mogelijke uitzonderingen ter beoordeling door het bestuur, geen betalingsregelingen meer getroffen. Het initiatief voor een regeling ligt natuurlijk bij de ouders van de leden c.q. bij de leden zelf. Een betalingsregeling kan maximaal voor een periode van 6 maand-termijnen (juli t/m december), zodat per 1 januari van het lopende seizoen de contributie volledig ontvangen is. Zie voor verdere informatie over de contributiebetaling ons Huishoudelijk Reglement.