Contributie

Onur Ozyigit

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn de volgende contributiebedragen van toepassing. Deze contributies worden vastgesteld in een Algemene  Ledenvergadering.

TEAM CONTRIBUTIE
Senioren € 286,00
JO en MO 18-19 € 232,00
JO en MO 16-17 € 219,00
JO en MO 14-15 € 210,00
JO en MO 12-13 € 205,00
JO en MO 10-11 € 195,00
JO en MO 8-9 € 187,00
Benjamini’s € 137,00
Jeugd Selectie toeslag vanaf JO13 € 80,00
Jeugd Selectie toeslag vanaf JO9 t/m JO12 € 50,00
Niet-spelende leden € 50,00
Beperkt-spelende leden (deze optie is enkel voor Senioren) € 143,00
Bestuurs- en commissieleden € 50,00
Leden van verdienste € 40,00
Ereleden

Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij geen uitvoering behoeven te geven aan ons verenigingsbeleid: Niet betalen = Niet trainen en Niet spelen ! Graag rekenen wij op ieders medewerking, zodat wij ook dit jaar weer kunnen constateren dat de moraal van contributiebetaling bij S.V. Hoofddorp uitstekend is.
Een heel prettig seizoen toegewenst !

1.     De incasso van contributie is uitbesteed aan Club Collect. Club Collect is een portaal waarop de Penningmeester de contributienota’s van S.V. Hoofddorp kan verzenden aan haar leden. Verzenden van contributie nota’s gaat per email en per sms (indien mobiele nummer bekend bij de ledenadministratie) Leden kunnen dan zelf kiezen of zij willen inloggen op hun persoonlijke pagina via de mobiele app of via PC. Leden kunnen eventueel ontbrekende gegevens aanvullen of wijzigen. Via de inlogpagina van ClubCollect kunnen leden hun contributienota inzien, downloaden voor de eigen administratie etc. Uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats telefoonnummers en e-mail adressen worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de contributie en de gegevens die u via Club Collect aanvult worden gebruikt om de gegevens in de ledenadministratie van S.V. Hoofddorp aan te vullen.

2.     Betaling van uw contributie: U heeft twee keuzes:

a.     Betaling ineens (via iDeal of automatische incasso)

b.     Betaling in vier maandelijkse termijnen (via automatische incasso)

3.     Bijkomende kosten:

a.     Indien u kiest voor betaling ineens zijn er geen bijkomende kosten. Kiest u voor betaling via automatische incasso, dan wordt het contributiebedrag afgeschreven van uw bankrekening binnen 30 dagen na de factuurdatum. U ontvangt een aantal herinneringen van ClubCollect dat er een incasso opdracht aankomt. Het enige dat u hoeft te doen is zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat zodat de incasso opdracht niet geweigerd zal worden door uw bank.

b.     N.B.: Geweigerde incasso’s leiden wel tot extra kosten, ClubCollect brengt hiervoor € 3,50 per geweigerde opdracht aan u in rekening.

c.     Let op: U geeft geen machtiging aan ClubCollect, ClubCollect gaat ervan uit dat u aan S.V. Hoofdorp een machtiging heeft verstrekt om uw contributie van uw bankrekening af te mogen schrijven. Indien u een andere bankrekening invult dan de bankrekening, die al aanwezig was in ClubCollect, neemt u dan svp contact op met Penningmeester@SVHoofddorp.nl Het bankrekening nummer in de ledenadministratie waarop een machtiging is afgegeven moet dan namelijk ook worden gewijzigd.

d.     Kiest u voor betaling via iDeal, hoeft u pas te betalen op de in ClubCollect aangegeven vervaldatum. U mag natuurlijk ook eerder betalen, maar u kunt deze aktie ook uitstellen tot de vervaldatum van uw contributienota.

e.     Kiest u voor betaling in 4 opeenvolgende maandelijkse termijnen dan bedragen de bijkomende kosten € 1,- per termijn, dus in totaal € 4,- Deze kosten betaalt u samen met de verschuldigde contributie.

4.     Datum Contributie incasso: De contributienota’s worden  begin juli via ClubCollect verzonden en hebben een betalingstermijn van 30 dagen. Omdat niet alle contributienota’s op dezelfde datum in het systeem terecht komen kan het zijn dat de contributie vervaldagen per categorie niet helemaal gelijklopen. Het streven is om eind juli de balans op te maken. Tegen die tijd hebben alle leden via ClubCollect een keuze kunnen maken hoe zij hun contributienota wensen te betalen. De contributie van de leden die eind juli nog geen keuze hebben gemaakt worden via automatische incasso alsnog geïncasseerd via ClubCollect.

5.     Vermindering van contributie:

Er zijn een aantal mogelijkheden om voor vermindering van contributie in aanmerking te komen:

a.     Als uw kind graag wil sporten maar uw budget niet toereikend is, dan kan een professional die betrokken is bij de ontwikkeling van uw kind, uw kind eenvoudig aanmelden bij Stichting Leergeld Haarlemmermeer. Deze aanmelding loopt via de leerkracht, (huis)arts, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker e.d. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt de vereniging een factuurverzoek van Jeugdsportfonds Noord-Holland (Jeugdsportfonds voert de betalingen uit die via Stichting Leergeld zijn aangevraagd/goedgekeurd

b.     Volwassenen waarvan het gezinsinkomen maximaal 120 % is van het wettelijk minimumloon kunnen een budget aanvragen bij de Stichting Meerwaarde. U kunt zich richten tot het Voordeurteam. Maximale bijdrage is € 125,00 voor contributie. Telefoonnummer 023-569 88 68 of voordeur@meerwaarde.nl.

c.     Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheden die uw ziektekosten-verzekering u biedt om een gedeelte van de contributie vergoed te kunnen krijgen. Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,00 per kind. Hier wordt door (ouders van) leden inmiddels veelvuldig gebruik van gemaakt.

d.     Het bestuur kan op verzoek van het lid een spreiding van de contributiebetaling  toestaan. Afspraken met de penningmeester over een mogelijke betalingsregeling kan tot uiterlijk 15 september. Dit kan uitsluitend via de email van de penningmeester, Penningmeester@SVHoofddorp.nl Daarna worden er, behoudens mogelijke uitzonderingen ter beoordeling door de penningmeester, geen betalingsregelingen meer getroffen. Het initiatief voor een regeling ligt natuurlijk bij de ouders van de leden c.q. bij de leden zelf. Een betalingsregeling kan maximaal voor een periode van 6 maand-termijnen (juli t/m december), zodat per 1 januari van het lopende seizoen alles ontvangen is. Zie voor verdere informatie over de contributiebetaling ons Huishoudelijk Reglement.